AS Tallink Latvija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un profesionālās izglītības iestādēm realizē Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 (īstenošanas termiņš - līdz 2023. gada 31. augustam). Projektā tiek iesaistīti audzēkņi no profesionālās izglītības iestādēm (tehnikumiem, arodskolām).

AS Tallink Latvija piedalās ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā. Projekta numurs: 8.5.1.0/16/I/001.

Projekta realizācijas laiks ir no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 572 986.00 EUR, no kurām 85% ir ESF, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.