Privatumo politika

„AS Tallink Grupp“ (toliau – „Tallink“) ir jos patronuojamųjų įmonių privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip „Tallink“ tvarko savo klientų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis.

„Tallink“ patronuojamųjų įmonių kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.tallink.lv/lt/group-structure

Tvarkymas pagal šią Privatumo politiką reiškia bet kokią automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamą operaciją ar operacijų seką, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; bet kokią veiklą, atliekamą su asmens duomenimis.

Asmens duomenys pagal šią Privatumo politiką reiškia bet kokią su duomenų subjektu susijusią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kontaktinį adresą.

„Tallink“ didžiausias prioritetas – klientų pasitenkinimas. Siekdama geresnio klientų aptarnavimo ir tinkamo visų sutartinių santykių ir teisinių įsipareigojimų vykdymo, „Tallink“ tvarko klientų asmens duomenis pagal šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose įstatymuose numatytus principus. Tinkamas asmens duomenų tvarkymas užtikrina tikslų ir greitą „Tallink“ klientų aptarnavimą, todėl laikoma, kad jis atitinka „Tallink“ klientų interesus.

Ši Privatumo politika nesusijusi su anoniminės informacijos arba informacijos apie juridinius asmenis tvarkymu ar apsauga.

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS, TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
5. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI
7. PROFILIAVIMAS IR RINKODARA
8. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
9. SAUGOS PRIEMONĖS
10. ĮGYVENDINIMO NUOSTATA

 

1. Asmens duomenų valdytojas, tvarkytojai ir duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų valdytojas

Valdytojo pavadinimas: AS „Tallink Grupp“

Bendrovės registracijos kodas: 10238429

Adresas: Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estija Kontaktiniai duomenys: telefonas +372 640 9810, el. paštas info@tallink.ee

Asmens duomenų valdytojas – tai juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Asmens duomenų tvarkytojai
„Tallink“ duomenų tvarkytojai yra trečiosios šalys, su kuriomis mums gali tekti dalytis asmens duomenimis, kad galėtume jums teikti paslaugas ir produktus. „Tallink“ duomenų tvarkytojai:

 • mūsų patronuojamosios ar asocijuotosios įmonės;
 • mūsų trečiųjų šalių partneriai, kurie tvarko duomenis mūsų vardu, kad padėtų mums vykdyti kai kurias vidaus verslo operacijas;
 • teisėsaugos organai, kuriems duomenys reikalingi siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Siekdama užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, „Tallink“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną (toliau – DAP), turintį ekspertinių žinių apie duomenų apsaugos įstatymus ir praktiką. DAP padeda „Tallink“ laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

„Tallink“ DAP veikia kaip kontaktinis asmuo, kuriam duomenų subjektai gali teikti prašymus ir (arba) klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu „Tallink“ įmonėje. Duomenų subjektai gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu, tai pat norėdami pasinaudoti savo teisėmis.

„Tallink“ DAP kontaktiniai duomenys: Data Protection Officer Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estija El. paštas: dpo@tallink.com

 

2. Asmens duomenų tvarkymo principai

„Tallink“ tvarko asmens duomenis pagal šioje Privatumo politikoje pateiktus principus.

Skaidrumas
„Tallink“ tvarko jūsų asmens duomenis sąžiningai ir skaidriai ir tik tada, kai tai leidžia įstatymai. Pavyzdžiui, „Tallink“ klientai gali prisijungti prie „Club One“ profilio ir peržiūrėti „Tallink“ tvarkomus asmens duomenis, tokius kaip, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris ir paslaugų nuostatos. „Tallink“ siekia kaip įmanoma labiau informuoti jus apie jūsų asmens duomenis.

Tikslo apribojimas
„Tallink“ renka jūsų asmens duomenis konkrečiais, aiškiai nurodytais ir teisėtais tikslais. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi, jei tai nesuderinama su pirminiais tikslais. Tvarkant jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei numatytasis, tai bus atliekama teisiniais, iš įstatymo kylančiais pagrindais (pvz., gavus teismo ar teisėsaugos institucijos prašymą) arba gavus jūsų leidimą tvarkyti jūsų asmens duomenis kitu tikslu, nei tas, kuriam jie buvo surinkti.

Duomenų kiekio mažinimas
„Tallink“ stengiasi užtikrinti, kad tvarkomi asmens duomenys būtų tinkami, susiję su tikslais, kuriais jie tvarkomi, ir riboti pagal tai, kiek jų yra būtina turėti atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi. Netvarkome jokių nereikalingų duomenų apie jus.

Tikslumas
„Tallink“ siekia užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus būtų atnaujinami. „Tallink“ imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog netikslūs asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti arba pataisyti. Nustačius, kad asmens duomenys yra neteisingi, „Tallink“ taip pat suteikia jums galimybę duomenis ištaisyti ir (arba) ištrinti. Norėdami tai padaryti, susisiekite adresu: privacy@tallink.com.

Saugojimo trukmės apribojimas
„Tallink“ saugo jūsų asmens duomenis tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Vientisumas ir konfidencialumas
„Tallink“ tvarko jūsų asmens duomenis užtikrindama tinkamą saugumą, taip pat ir apsaugą nuo neleistino arba neteisėto duomenų tvarkymo. „Tallink“ imasi visų pagrįstų priemonių, kad užkirstų kelią netyčiniam duomenų praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui. „Tallink“ naudoja technines ir organizacines priemones asmens duomenų tvarkymo saugumui didinti. Siekiant didinti informuotumą ir žinias apie „Tallink“ asmens duomenų apsaugą, „Tallink“ darbuotojams, tvarkantiems jūsų asmens duomenis, organizuojami privatumo mokymai. Be to, mūsų darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo, ir mes darome viską, kas įmanoma, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs. „Tallink“ darbuotojai gali peržiūrėti ir naudoti asmens duomenis tik turėdami tam leidimą ir laikydamiesi šios Privatumo politikos.

„Tallink“ paprastai netvarko specialių kategorijų asmens duomenų (neskelbtinų duomenų, tokie kaip asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, sveikatos duomenis). Tokius asmens duomenis „Tallink“ tvarko tik tuomet, jei tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, jei neskelbtinus asmens duomenis tvarkyti įpareigoja arba leidžia įstatymas. Pavyzdžiui, sveikatos duomenis galime tvarkyti atsiradus būtinybei suteikti skubią pagalbą laive arba jums paprašius padėti jus įlaipinti dėl sveikatos problemų.

Pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga
Plėtojant, kuriant, atrenkant ir naudojant taikomąsias programas, paslaugas ir produktus, kurie grindžiami asmens duomenų tvarkymu arba kurių atveju asmens duomenys yra tvarkomi.

 

3. Duomenų subjekto teisės

„Tallink“ svarbu gerbti duomenų subjekto teises, todėl joms skiriamas ypatingas dėmesys. Duomenų subjektui pateikus prašymą, „Tallink“ pateikia turimus jo asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami išpildyti jūsų prašymą, susijusį su asmens duomenimis, pirmiausia turime patvirtinti jūsų tapatybę.

Tai reiškia, kad, peržiūrėjus jūsų prašymą ir kilus abejonių, „Tallink“ gali paprašyti pateikti papildomą informaciją duomenų subjekto tapatybės nustatymui. Tokiu būdu siekiame užtikrinti, kad informacija būtų įteikta teisingam asmeniui.

Jei tikslams, kuriems „Tallink“ tvarko asmens duomenis, duomenų subjekto tapatybės nustatyti nebereikia, „Tallink“ neprivalo toliau saugoti, rinkti ar tvarkyti papildomos informacijos duomenų subjekto tapatybei nustatyti. Gavusi duomenų subjekto prašymą ir, jei tai įmanoma, „Tallink“ atitinkamai informuos duomenų subjektą apie tokio pobūdžio duomenų tvarkymą.

Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis – turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko „Tallink“. Taip galite sužinoti ir patikrinti, kokius asmens duomenis „Tallink“ tvarko ir kokiu būdu tai daro. Taip pat galite kreiptis į „Tallink“ norėdami išsiaiškinti, kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis (jei jie neaiškūs) arba užduoti mums papildomų klausimų. Siekiame jums atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jei prašymas sudėtingesnis – gali reikėti atsakymo laiką pratęsti dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju pranešime jums apie atsakymo laikotarpio pratęsimą ir paaiškinsime priežastis. Norėdami užduoti mums klausimų, susijusių su savo duomenų tvarkymu, susisiekite adresu privacy@tallink.com.

Kopijos – gavusi jūsų prašymą, „Tallink“ nemokamai pateiks jūsų duomenų kopiją. Prašant papildomų kopijų, „Tallink“ gali imti mokestį, pagrįstą faktinėmis išlaidomis, jei duomenų subjekto prašymai yra pasikartojantys. „Tallink“ gali atsisakyti atskleisti visus duomenis kopijoje arba atsisakyti pateikti kopiją, jei tai daro neproporcingai didelį poveikį kitų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms ir mažiau griežtos priemonės yra neįmanomos.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis – kiekvienas duomenų subjektas, pastebėjęs, kad jo asmens duomenys yra pasenę, klaidingi arba turi būti ištaisyti, gali kreiptis į „Tallink“ su prašymu šiuos duomenis atnaujinti ir ištaisyti. Taip pat galite prašyti, kad būtų pridėti trūkstami jūsų asmens duomenys. „Tallink“ pasirūpins, kad šie asmens duomenys būtų ištaisyti kuo greičiau. Norėdami pateikti tokį prašymą, susisiekite su mumis el. pašto adresu privacy@tallink.com. Kai kuriais atvejais savo duomenis ištaisyti galite patys (pvz., duomenų subjektas gali pats patikslinti ir atnaujinti savo asmens duomenis „Club One“ kliento profilyje internete).

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“right to be forgotten”) – („teisė būti pamirštam“) – ši teisė leidžia duomenų subjektams ištrinti savo asmens duomenis dėl bet kurios iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą;
 • duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnio teisėto intereso tvarkyti duomenis;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti, nes to reikalauja teisinis įsipareigojimas arba todėl, kad asmens duomenys buvo tvarkomi siekiant teikti informacinės visuomenės paslaugas (pvz., programas) vaikui.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis nėra absoliuti, todėl nereiškia, kad gavus jūsų prašymą, visi jūsų duomenys bus ištrinti. Kartais duomenis saugoti reikalauja įstatymai, todėl tokiais atvejais galime neturėti galimybės patenkinti jūsų prašymą ištrinti duomenis. Duomenis gali reikėti išsaugoti ir teisinių pretenzijų vykdymui ar gynimui.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – naudodamiesi šia teise, duomenų subjektai gali „blokuoti“ arba uždrausti „Tallink“ tvarkyti asmens duomenis. Dėl to „Tallink“ gali būti leidžiama tik saugoti jau turimus asmens duomenis, bet neleidžiama jų toliau tvarkyti. Jūsų prašymu, „Tallink“ apriboja jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol patvirtinamas jų tikslumas arba jums užginčijus jūsų asmens duomenų tikslumą. „Tallink“ taip pat gali būti įpareigota apriboti asmens duomenų tvarkymą jei, pavyzdžiui, „Tallink“ tokie duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi teisinei pretenzijai parengti, vykdyti ar ginti.

Teisė į duomenų perkeliamumą – turite teisę gauti „Tallink“ pateiktus savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pasinaudodami šia teise, galite leisti perkelti savo asmens duomenis tiesiogiai iš vieno duomenų valdytojo kitam, jei tai techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti – turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu dėl konkrečių priežasčių, pagrįstų teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą. Tokiu atveju „Tallink“ sustabdys asmens duomenų tvarkymą, nebent tam būtų teisėtas pagrindas.

 • Tais atvejais, kai „Tallink“ tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą) tiek, kiek toks duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara.
 • Duomenų subjektui paprieštaravus tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, „Tallink“ nutraukia asmens duomenų tvarkymą tokiais tikslais. Nors „Tallink“ nebetvarko jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais, tvarkymas kitais teisėtais tikslais gali būti tęsiamas.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti duomenų apsaugos priežiūros institucijai skundą, jeigu mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas nėra vykdomas pagal nuostatas, numatytas duomenų apsaugos įstatymuose ir BDAR, bei jas pažeidžia. Estijos nacionalinė priežiūros institucija yra „Andmekaitse Inspektsioon“, Suomijos – „Tietosuojavaltuutettu“, Latvijos – „Datu Valsts Inspekcija“, Švedijos – „Datainspektionen“.

Teisė atšaukti sutikimą – jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Prieš duodamas sutikimą, duomenų subjektas apie tai informuojamas. „Tallink“ nutraukia asmens duomenų tvarkymą, jei vienintelis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas. Egzistuojant kitam teisiniam asmens duomenų tvarkymo pagrindui (-ams) (pvz., sutarčiai, teisėtam interesui), tvarkymas gali būti tęsiamas remiantis šiuo pagrindu.

 

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

„Tallink“ tvarko asmens duomenis įvairiais tikslais. Priklausomai nuo situacijos, asmens duomenys „Tallink“ gali būti tvarkomi:

 • pardavimo veiklai;
 • rinkodarai, tiesioginei rinkodarai profiliuojant, pardavimui atlikti bei reklaminiams pasiūlymams parengti;
 • duomenų analizei rinkodaros tikslais;
 • rezervavimui ir klientams aptarnauti; 
 • sąskaitoms faktūroms išrašyti ir su tuo susijusiai korespondencijai klientams siųsti; 
 • kelionių ir taksi paslaugoms teikti; 
 • teisiniams tikslams ir teisiniams įsipareigojimams, pvz., rengiant keleivių sąrašus pagal jūrų teisę ir laikantis galiojančiuose įstatymuose numatytų reikalavimų; 
 • klientų atsiliepimams priimti ir tvarkyti;
 • apklausoms dėl klientų nuomonės ir paslaugų tobulinimo organizuoti; 
 • saugumo priemonėms taikyti ir incidentams laive spręsti.

 

5. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

„Tallink“ tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys:

 • vardas ir pavardė; 
 • gimimo data; 
 • tautybė ir lytis; 
 • adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys; 
 • kredito kortelė, lojalumo kortelė („Club One“) ir kliento sąskaitos numeriai; 
 • duomenys apie „Tallink“ siūlomus pirkimus ir paslaugas, įskaitant duomenis apie prekes ir paslaugas bei jų kiekius; 
 • kelionių, pardavimo ir apgyvendinimo duomenis, įskaitant datą ir laiką; 
 • klientų sveikatos duomenis (tik „Tallink“ klientams pateikus šiuos duomenis arba jei duomenys būtini siekiant apsaugoti duomenų subjektų gyvybiškai svarbius interesus); 
 • kitus asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektai savanoriškai atskleidė „Tallink“ (pvz., klientų atsiliepimų formose „Tallink“ pateiktus asmens duomenis).

 

6. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

„Tallink“ tvarko asmens duomenis pagal toliau nurodytus teisinius pagrindus.

Sutikimas

„Tallink“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis jūsų sutikimo pagrindu. Pavyzdžiui, norėdama siųsti jums naujienlaiškį, „Tallink“ pirmiausia prašo jūsų sutikimo prenumeratos forma, o jums užsiprenumeravus, jūsų sutikimas tampa teisiniu pagrindu jums siųsti naujienlaiškį.

Teikiant informacinės visuomenės paslaugas (pvz., apsipirkimą „Tallink“ internetinėje parduotuvėje arba „Tallink“ programų naudojimą), duomenų apsaugos taisyklės numato griežtesnes taisykles ir sąlygas vaikų atžvilgiu. Jei vaikas yra jaunesnis nei 13 metų arba jaunesnis nei taikytiname įstatyme nustatytas amžius, tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jei sutikimas tam duotas vaiko tėvo arba globėjo.

Sutartis

„Tallink“ gali tvarkyti asmens duomenis, jei tai būtina sutarties vykdymui. Pavyzdžiui, „Tallink“ tvarko jūsų asmens duomenis atsiskaitymo tikslais, jums naudojantis mūsų išankstinio užsakymo paslauga, tam, kad įvykdytų su jumis sudarytą sutartį ir pristatytų jūsų užsakytas prekes.

Teisinė prievolė

„Tallink“ gali tvarkyti asmens duomenis, jei tai būtina teisinei prievolei įvykdyti. Pavyzdžiui, „Tallink“ turi teisinę prievolę rinkti tam tikrus keleivių asmens duomenis, tokius, kaip vardą, lytį, tautybę ir gimimo datą, kad sudarytų laive esančių asmenų sąrašą. Todėl „Tallink“ tvarko keleivių asmens duomenis ir rengia sąrašą teisinei prievolei pagal įstatymą vykdyti.

Gyvybiniai interesai

„Tallink“ gali tvarkyti asmens duomenis, jei tai būtina duomenų subjekto ar kito fizinio asmens gyvybinių interesų apsaugai. Pavyzdžiui, duomenų subjektui netikėtai susirgus „Tallink“ patalpose, „Tallink“ darbuotojams gali reikėti perduoti duomenų subjekto sveikatos duomenis ligoninei, kad duomenų subjektui būtų suteikta reikiama medicinos pagalba ir kad būtų kuo geriau apsaugota mūsų klientų ir darbuotojų sveikata.

Teisėti interesai

„Tallink“ gali tvarkyti asmens duomenis, jei tai būtina dėl teisėtų interesų. Pavyzdžiui, jums užsisakius kelionę mūsų laivu, galime siųsti jums klientų pasitenkinimo apklausas po kelionės, siekdami pagerinti savo paslaugų kokybę.

 

7. Profiliavimas ir rinkodara

„Tallink“ profiliavimas – tai automatizuotas asmens duomenų apdorojimas, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas, siekiant įvertinti tam tikrus duomenų subjekto asmeninius aspektus. „Tallink“ profiliavimas gali būti atliekamas, pavyzdžiui, analizuojant arba prognozuojant kliento asmeninių pageidavimų, interesų, elgesio, vietos ar judėjimo aspektus. Profiliavimo, kuris atliekamas sutikimo, sutarties ar teisėto intereso pagrindu, rezultatai leidžia „Tallink“ siūlyti savo klientams geriausias paslaugas ir prekes, siekiant patenkinti visus „Tallink“ klientų poreikius.

„Tallink“ gali naudoti įvairius profiliavimo būdus. Teikdama pasiūlymus, „Tallink“ suskirsto pasiūlymų gavėjus, pavyzdžiui, pagal keliavimo istoriją, kalbą, pilietybę ir gyvenamąją vietą (siekiant siųsti pasiūlymus suprantama kalba ir tiems klientams, kurie yra tam tikrame regione), amžių (siekiant pateikti konkrečiai amžiaus grupei geriausiai tinkantį pasiūlymą), ankstesnes keliones ir pirkimus (siekiant siųsti pasiūlymus apie kelionės maršrutą, keliavimo būdą ir kliento mėgstamiausius produktus).

Tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektai gali atsisakyti tokio tvarkymo ir pasinaudoti teise nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Pavyzdžiui, jei gavote iš „Tallink“ naujienlaiškį su įvairiais pasiūlymais, bet nebenorite jo gauti ateityje, visada turite galimybę atsisakyti šių pasiūlymų. Jų atsisakę, ateityje galite vėl juos užsiprenumeruoti.

„Tallink“ gali siųsti savo klientams skelbimus apie savo arba savo patronuojamųjų įmonių teikiamas paslaugas arba rodyti šiuos skelbimus „Tallink“ interneto svetainėje, taip pat siųsti arba rodyti klientų pasitenkinimo klausimynus, siekiant pagerinti paslaugų kokybę, arba kitų verslo partnerių pasiūlymus. Klientai gali bet kada atsisakyti tokių skelbimų, klausimynų ir pasiūlymų, pranešdami „Tallink“ automatinio atsisakymo nuorodomis.

 

8. Slapukų naudojimas

Slapukai – tai failai, kuriuose renkama įvairi techninė informacija apie naudotojo kompiuterį, naršyklę ir interneto svetainės naudojimą, pvz., tinklalapius, kuriuose naudotojas lankėsi, ir kokia tvarka tai darė. „Tallink“ naudoja tik techninio pobūdžio slapukus (pvz., skirtus statistiniams duomenims) ir slapukus, kuriais galima identifikuoti svečius, palengvinti ir individualizuoti lankytojų registraciją ir judėjimą interneto svetainėje bei stebėti ir analizuoti naudotojų įpročius. Slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti informaciją apie duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui, pageidaujamą kalbą ir kitas nuostatas.

„Tallink“ klientams naudojantis „Tallink“ paslaugomis, „Tallink“ ir išorės paslaugų teikėjai bei partneriai gali siųsti slapukus ar panašias technologijas į naudotojo kompiuterį, kad pagerintų ir plėtotų naudotojo patirtį internete. Jūs taip pat galite pasirinkti naršyklės nuostatose informuoti jus apie gautą slapuką arba automatiškai atsisakyti jį priimti. Taip galite patys nuspręsti, ar norite priimti slapukus ar ne. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kai kurios „Tallink“ interneto svetainės funkcijos ar paslaugos gali neveikti taip, kaip numatyta, jei slapukai išjungti.

„Tallink“ svetainėje taip pat gali būti naudojamos įvairios stebėjimo ir analizės priemonės informacijai rinkti, analizuoti ir interneto svetainės naudojimui arba „Tallink“ ryšių ar reklamos efektyvumui (t. y. kaip efektyviai „Tallink“ pranešimai pasiekia klientus) matuoti.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti „Tallink“ slapukų politikos dokumente: https://www.tallink.lv/lt/cookie-policy.

 

9. Saugos priemonės

„Tallink“ laiko įmonei atskleistus asmens duomenis griežtai konfidencialiai ir saugo klientų bei darbuotojų asmens duomenis nuo neteisėto patekimo į trečiųjų šalių rankas, taikydama efektyvias IT saugumo priemones.

„Tallink“ naudoja saugos priemones, pritaikytas duomenų tvarkymo pobūdžiui, apimčiai, kontekstui ir tikslams bei fizinių asmenų teisėms ir laisvei keliamiems pavojams. Šios priemonės apima, inter alia, IT, technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, pseudonimų suteikimą ir nuasmeninimą. Jos taikomos, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys standartiškai nebūtų prieinami neribotam asmenų skaičiui, jei tam nėra duotas sutikimas, ir apskritai užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Be to, naudojant apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą, „Tallink“ pateikia duomenų subjektams matomus ir įskaitomus ženklus.

 

10. Įgyvendinimo nuostata

„Tallink“ pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką atsižvelgdama į galimus teisės aktų, teismų praktikos ir technologijų, užtikrinančių aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, pokyčius. Tai reiškia, kad ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima ir prireikus keičiama. Visus Privatumo politikos pakeitimus skelbsime „Tallink“ grupės interneto svetainėje ir, jei pokyčiai yra reikšmingi, pateiksime labiau pastebimą pranešimą (pvz., el. laišką apie Privatumo politikos pakeitimus). Taip pat išsaugosime ankstesnes šios Privatumo politikos versijas archyve.