Privātuma politika

Šī privātuma politika (turpmāk — „Privātuma politika”) attiecas uz AS „Tallink grupp” (turpmāk — „Tallink”) un tā meitasuzņēmumiem, un šī politika sniedz informāciju par veidiem, kuros Tallink apstrādā tā rīcībā esošos klientu un citu datu subjektu personas datus.

Tallink meitasuzņēmumu kontaktinformācija atrodama šeit: https://www.tallink.lv/lv/group-structure

Apstrāde šīs Privātuma politikas kontekstā ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, ar automatizētu līdzekļu palīdzību vai bez tiem, piemēram, apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana pārsūtot, izplatīšana vai citāda pieejamības nodrošināšana, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; jebkura ar personas datiem veikta darbība.

Personas dati šīs Privātuma politikas kontekstā ir jebkura informācija, kas saistīta ar datu subjektu un ko var izmantot, lai tieši vai netieši identificētu personu, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai saziņas adrese.

Tallink galvenā prioritāte ir klientu apmierinātība. Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, kā arī pareizu visu līgumattiecību un juridisko pienākumu izpildi, Tallink apstrādā klientu personas datus saskaņā ar šajā Privātuma politikā un piemērojamos tiesību aktos noteiktajiem principiem. Atbilstīgas personas datu apstrādes pieejamība ļauj Tallink nodrošināt precīzu un ātru klientu apkalpošanu, tādējādi ir paredzams, ka tiks ievērotas Tallink klientu intereses.

Šī Privātuma politika neattiecas uz anonīmas informācijas vai informācijas par juridiskām personām apstrādi un neaizsargā to.

1. PERSONAS DATU PĀRZINIS, APSTRĀDĀTĀJI UN DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS
2. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI
3. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI
5. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS
6. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS
7. PROFILĒŠANA UN TIRGVEDĪBA
8. SĪKFAILU IZMANTOŠANA
9. DROŠĪBAS PASĀKUMI
10. ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMS

 

1. Personas datu pārzinis, apstrādātāji un datu aizsardzības inspektors

Personas datu pārzinis
Pārziņa nosaukums: AS „Tallink grupp”
Uzņēmuma reģistrācijas kods: 10238429
Adrese: Sadama 5/7, 10111 Tallina, Igaunija
Kontaktinformācija: tālrunis: +372 640 9810, e-pasta adrese: info@tallink.ee
Personas datu „pārzinis” ir juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Personas datu apstrādātāji
Tallink datu apstrādātāji ir trešās puses, ar kurām mums var būt nepieciešams kopīgot personas informāciju, lai palīdzētu mums nodrošināt Jums pakalpojumus un produktus. Tallink datu apstrādātāji ietver:

 • mūsu meitasuzņēmumus vai filiāles;
 • mūsu trešo pušu partnerus, kuri apstrādā informāciju mūsu vārdā, lai palīdzētu mums īstenot mūsu iekšējo uzņēmējdarbību;
 • tiesībaizsardzības iestādes, lai izpildītu jebkādu juridisku pienākumu.

Datu aizsardzības inspektors
Lai nodrošinātu augstu personas datu aizsardzības līmeni, Tallink ir izvirzījis datu aizsardzības inspektoru (turpmāk — „DAI”) ar eksperta zināšanām par datu aizsardzības tiesību aktiem un praksi.

DAI palīdz Tallink nodrošināt atbilstību personas datu aizsardzības principiem. DAI darbojas Tallink kā kontaktpunkts datu subjektiem ar pieprasījumiem un/vai jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību un personas datu apstrādi Tallink. Datu subjekti var sazināties ar DAI par visiem jautājumiem saistībā ar to personas datu apstrādi un to tiesību izmantošanu.

Tallink DAI kontaktinformācija:
Datu aizsardzības inspektors
Sadama 5/7, 10111 Tallina, Igaunija
dpo@tallink.com

 

2. Personas datu apstrādes principi

Tallink apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot šajā Privātuma politikā noteiktos principus.

Pārredzamība
Tallink apstrādā Jūsu personas datus godīgā un pārredzamā veidā un tikai tad, kad mums saskaņā ar tiesību aktiem ir atļauts apstrādāt Jūsu personas datus. Piemēram, Tallink klienti var pieteikties savā Club One profilā un pārskatīt savus personas datus, ko apstrādā Tallink, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un pakalpojumu preferences. Tallink mērķis ir sniegt Jums pēc iespējas vairāk informācijas par Jūsu personas datiem.

Mērķa ierobežojums
Tallink apkopo Jūsu personas datus konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem. Mēs neveiksim turpmāku Jūsu personas datu apstrādi veidā, kas neatbilst sākotnējiem mērķiem. Apstrādājot Jūsu personas datus mērķim, kas neatbilst sākotnējam mērķim, mēs paļaujamies uz juridiskajiem pamatiem, kas izriet no tiesību aktiem (piemēram, saņemot pieprasījumus no tiesām vai tiesībaizsardzības iestādēm), vai mēs lūdzam Jūsu apstiprinājumu attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi tādam mērķim, kas neatbilst mērķim, kuram Jūs sākotnēji norādījāt mums savus personas datus.

Datu minimizācija
Tallink dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Tallink apstrādātie personas dati ir piemēroti, atbilstīgi un tikai tādi, kas nepieciešami saistībā ar mērķiem, kuriem tie tiek apstrādāti. Mēs neapstrādājam nekādu lieku informāciju par Jums.

Precizitāte
Tallink mērķis ir nodrošināt, lai personas dati būtu precīzi un nepieciešamības gadījumā tiktu atjaunināti. Tallink veic visus pamatotos pasākumus, lai garantētu, ka neprecīzi personas dati tiek nekavējoties dzēsti vai izlaboti. Ja personas dati izrādās nepatiesi, Tallink arī sniedz Jums iespēju tos labot un/vai dzēst. Lai to izdarītu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi privacy@tallink.com

Glabāšanas ierobežojums
Tallink glabā Jūsu personas datus formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, tikai tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes mērķu īstenošanai.

Integritāte un konfidencialitāte
Tallink apstrādā Jūsu personas datus veidā, kas garantē attiecīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret nepilnvarotu vai nelikumīgu apstrādi. Tallink veiks visus iespējamos pamatotos pasākumus pret datu zudumiem, iznīcināšanu vai bojājumiem. Tallink veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai uzlabotu drošību, veicot personas datu apstrādi. Lai padziļinātu izpratni un zināšanas par personas datu aizsardzību Tallink, tiek organizētas apmācības par privātumu Tallink darbiniekiem, kas apstrādā Jūsu personas datus. Turklāt mūsu darbiniekiem ir saistošas konfidencialitātes saistības, un mēs darām visu iespējamo, lai droši uzglabātu Jūsu personas datus. Tallink darbinieki var piekļūt personas datiem un izmantot tos tikai tad, ja tie ir pilnvaroti šādu darbību veikšanai, un tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Tallink parasti neapstrādā īpašu kategoriju personas datus (sensitīvus datus, piemēram, personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko piederību, politiskos, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, veselības datus). Tallink apstrādā šāda veida personas datus tikai tad, kad tam ir juridisks pamats, piemēram, ja saskaņā ar tiesību aktiem mums ir pienākums vai ir atļauts apstrādāt šāda veida sensitīvus personas datus. Piemēram, mēs varam apstrādāt veselības datus, kad rodas nepieciešamība sniegt neatliekamo palīdzību uz klāja vai kad lūdzat mums palīdzēt ar iekāpšanu Jūsu veselības stāvokļa dēļ.

Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
Izstrādājot, projektējot, atlasot un izmantojot lietotnes, pakalpojumus un produktus, kuru pamatā ir personas datu apstrāde, vai veicot personas datu apstrādi.

 

3. Datu subjekta tiesības

Tallink ir svarīga datu subjekta tiesību ievērošana, tāpēc šim jautājumam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Kad to pieprasa datu subjekts, Tallink sniedz informāciju par šo konkrēto datu subjektu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nepieciešams, lai apliecināt savu identitāti, pirms varam Jums palīdzēt jebkurā pieprasījumā saistībā ar personas datiem.

Tas nozīmē, ka, izskatot Jūsu pieprasījumu un rodoties šaubām, Tallink var lūgt Jums sniegt papildinformāciju, lai veiktu datu subjekta identificēšanu. Mēs to darām, lai būtu pārliecināti par datu subjekta identitāti un noteiktu, vai mēs nodrošinām pareizo informāciju pareizajai personai.

Ja mērķiem, kuriem Tallink apstrādā personas datus, nav nepieciešama vai vairs nav nepieciešama datu subjekta identifikācija, Tallink nav pienākuma saglabāt, iegūt vai apstrādāt papildinformāciju, lai identificētu datu subjektu. Pēc datu subjekta pieprasījuma un, ja iespējams, Tallink attiecīgi informēs datu subjektu par šāda veida apstrādi.

Datu subjekta piekļuves tiesības — Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, kurus apstrādā Tallink. Tas ļauj Jums būt informētam, kā arī pārliecināties, kāda veida personas datus par Jums Tallink apstrādā un kā notiek šī apstrāde. Jūs varat arī vērsties pie Tallink un jautāt, kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jums radušās neskaidrības vai Jūs vēlaties mums uzdot papildu jautājumus. Mēs vēlamies atbildēt Jums pēc iespējas ātrāk, bet mēs cenšamies to izdarīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Sarežģītāku pieprasījumu gadījumā mēs varam pagarināt atbildes laiku par vēl diviem mēnešiem. Tādā gadījumā mēs sazināsimies ar Jums par atbildes laika pagarināšanu un izskaidrosim Jums iemeslus. Lai uzdotu mums jautājumus par Jūsu datu apstrādi, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi privacy@tallink.com.

Kopijas — Tallink pēc Jūsu pieprasījuma bez maksas nodrošinās Jūsu datu kopiju, kad Jums tā būs nepieciešama. Par turpmāk pieprasītām kopijām Tallink var iekasēt maksu, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, ja no datu subjekta saņemtie pieprasījumi atkārtojas. Tallink var pilnībā atteikties izpaust datus kopijas veidā vai atteikties nodrošināt kopiju, kad tas nesamērīgi ietekmē citu datu subjektu tiesības un brīvību un nevar veikt mazākus stingrus pasākumus.

Labošanas tiesības — visi datu subjekti, kas ievēro, ka viņu personas dati nav atjaunināti, ir nepatiesi vai tie ir jākoriģē, var vērsties pie Tallink un panākt šo datu labošanu un koriģēšanu. Jūs varat arī panākt Jūsu nepilnīgo personas datu papildināšanu. Tallink nodrošinās pēc iespējas ātrāku šo personas datu koriģēšanu. Lai panāktu šo darbību veikšanu, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@tallink.com. Dažos gadījumos Jūs pats varat koriģēt savus datus (piemēram, datu subjekts var pats labot un atjaunināt personas datus Club One klienta profilā tiešsaistē).

Dzēšanas tiesības („tiesības tikt aizmirstam”) — šīs tiesības ļauj datu subjektiem panākt savu personas datu dzēšanu, ja piemērojams kāds no šiem pamatojumiem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
 • datu subjekts atsauc piekrišanu;
 • datu subjekts iebilst pret apstrādi un nepastāv prioritāras likumīgas intereses attiecībā uz apstrādi;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai tāpēc, ka personas dati tika apstrādāti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu (piemēram, lietotņu) piedāvāšanu bērnam.

Dzēšanas tiesības nav absolūtas tiesības, tāpēc Jūsu pieprasījums izdzēst Jūsu personas datus var nenozīmēt, ka pēc pieprasījuma tiks izdzēsti visi Jūsu dati. Reizēm mums saskaņā ar tiesību aktiem ir pienākums saglabāt daļu datu, un šādos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim izpildīt Jūsu dzēšanas pieprasījumu. Tas var attiekties arī uz gadījumiem, kad mums nepieciešams saglabāt šos datus, lai īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu — izmantojot šīs tiesības, datu subjekti var „bloķēt” vai apturēt Tallink veikto personas datu apstrādi. Tādējādi Tallink ir atļauts tikai uzglabāt esošos personas datus, bet ne veikt to turpmāku apstrādi. Pēc Jūsu pieprasījuma Tallink ierobežo Jūsu personas datu apstrādi līdz precizitātes pārbaudei vai kad Jūs apstrīdat Jūsu personas datu precizitāti. Tallink var būt arī pienākums ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, kad Tallink tie vairs nav nepieciešami, bet Jums šie dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu prasību.

Datu pārnesamības tiesības — Jūs varat izmantot tiesības strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus par Jums, kurus Jūs esat norādījis Tallink. Izmantojot šīs tiesības, Jūs varat izmantot tiesības tieši pārsūtīt Jūsu personas datus no viena pārziņa citam, kad tas ir tehniski iespējams.

Iebildumu izteikšanas tiesības — Jums ir tiesības ar Jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ jebkurā brīdī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, tai skaitā profilēšanu. Tādā gadījumā Tallink vairs neapstrādās šos personas datus, ja vien Tallink nebūs likumīga personas datu apstrādes pamata.

 • Kad Tallink apstrādā personas datus tiešās tirgvedības mērķiem, datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības nolūkā, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešu tirgvedību, un to var darīt jebkurā brīdī un bez maksas.
 • Kad datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības mērķiem, Tallink vairs neapstrādā personas datus šādiem mērķiem. Tādā gadījumā Tallink pārtrauc Jūsu personas datu apstrādi tirgvedības mērķiem, bet var nepārtraukt to apstrādi citiem likumīgiem mērķiem.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei — visiem datu subjektiem ir tiesības vērsties pie datu aizsardzības iestādes ar sūdzību, ja datu subjekts uzskata, ka ar to saistīto personas datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības tiesību aktos un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētos noteikumus un netiek veikta saskaņā ar tiem. Valsts uzraudzības iestāde Igaunijā ir Andmekaitse Inspektsioon, Somijā — Tietosuojavaltuutettu, Latvijā — Datu valsts inspekcija, bet Zviedrijā — Datainspektionen.

Tiesības atsaukt piekrišanu — ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktas apstrādes likumību, ja apstrādes pamatā ir piekrišana. Pirms piekrišanas sniegšanas datu subjekts tiek par to informēts. Tallink pārtrauks personas datu apstrādi, ja vienīgais apstrādes pamats ir piekrišana. Ja pastāv cits(-i) likumīgs(-i) pamats(-i) personas datu apstrādei (piemēram, līgums, likumīgas intereses), apstrādi var turpināt, balstoties uz šo pamatu.

 

4. Personas datu apstrādes mērķi

Tallink apstrādā personas datus dažādiem mērķiem. Dažādos gadījumos Tallink apstrādā personas datus mērķiem, kas ietver:

 • pārdošanas darbības;
 • tirgvedību, tiešo tirgvedību profilēšanas ceļā, kā arī pārdošanas un reklāmas piedāvājumu izteikšanai;
 • datu analīzi tirgvedības mērķiem;
 • rezervācijas un klientiem paredzētos pakalpojumus;
 • rēķinu izrakstīšanu un saistīto saziņu ar klientiem;
 • ceļojumu un taksometra pakalpojumu nodrošināšanu;
 • juridiskus mērķus un juridiskus pienākumus, piemēram, pasažieru sarakstu izveidi saskaņā ar jūras tiesībām un no piemērojamiem tiesību aktiem likumā noteikto prasību ievērošanu;
 • klientu atsauksmju saņemšanu un apstrādi;
 • aptauju veikšanu klientu atsauksmju saņemšanai un pakalpojumu uzlabošanai;
 • drošības pasākumu īstenošanu un negadījumu risināšanu uz klāja.

 

5. Apstrādāto personas datu kategorijas

Tallink apstrādātie personas dati ietver datu subjekta:

 • vārdu un uzvārdu;
 • dzimšanas datumu;
 • valstspiederību un dzimumu;
 • adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu kontaktinformāciju;
 • bankas kartes, lojalitātes kartes (Club One) un klienta konta numura informāciju;
 • datus par pirkumiem un Tallink piedāvātājiem pakalpojumiem, tai skaitā datus saistībā ar precēm/pakalpojumiem un to daudzumu;
 • ceļojumu, pārdošanas un apmešanās datus, tai skaitā datumu un laiku;
 • klientu veselības datus (tikai tad, kad Tallink klienti sniedz mums šos datus vai tie ir nepieciešami, lai aizsargātu datu subjektu būtiskās intereses);
 • citus personas datus, ko datu subjekti brīvprātīgi izpauduši Tallink (piemēram, personas datus, ko klienti snieguši Tallink, aizpildot klientu atsauksmju veidlapas).

 

6. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Tallink apstrādā personas datus, balstoties uz vairākiem juridiskajiem pamatiem, kas norādīti tālāk.

Piekrišana

Tallink var apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Piemēram, nosūtot Jums Tallink informatīvo biļetenu, Tallink vispirms lūdz Jūsu piekrišanu abonementam un, kad Jūs esat veicis abonēšanu, Jūsu piekrišana kalpo kā juridiskais pamats, lai sūtītu Jums informatīvo biļetenu.

Saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem (piemēram, iepirkšanos Tallink tīmekļa veikalā vai Tallink lietotņu izmantošanu) datu aizsardzības regulas nosaka stingrākus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz bērna sniegto piekrišanu. Ja bērns nav sasniedzis 13 gadu vecumu vai citu vecumu, kas noteikts piemērojamos tiesību aktos, šāda apstrāde uzskatāma par likumīgu tikai tad, ja piekrišanu sniedz bērna vecāks vai persona, kurai ir vecāka atbildība.

Līgums

Tallink var apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei. Piemēram, Tallink apstrādā Jūsu personas datus rēķinu sagatavošanas mērķiem, kad Jūs izmantojat mūsu iepriekšējas pasūtīšanas pakalpojumu, lai izpildītu līgumu ar Jums un piegādātu Jums preces, ko esat pasūtījis.

Juridisks pienākums

Tallink var apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu. Piemēram, Tallink ir juridisks pienākums apkopot noteiktus personas datus no pasažieriem, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimumu, valstspiederību un dzimšanas datumu, lai izveidotu uz klāja esošo personu sarakstu. Tāpēc Tallink apstrādā pasažieru personas datus un izveido sarakstu, lai izpildītu no tiesību aktiem izrietošo juridisko pienākumu.

Būtiskas intereses

Tallink var apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskās intereses. Piemēram, Tallink personālam var rasties nepieciešamība pārsūtīt datu subjekta veselības datus slimnīcai, ja kāds negaidīti saslimst Tallink telpās, lai nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko aprūpi un aizsargātu mūsu klientu un darbinieku veselību iespējami labākajā veidā.

Likumīgas intereses

Tallink var apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Piemēram, ja Jūs esat pie mums rezervējis ceļojumu, pēc ceļojuma mēs varam Jums nosūtīt apmierinātības aptauju, lai uzlabotu mūsu pakalpojuma kvalitāti.

 

7. Profilēšana un tirgvedība

Profilēšana Tallink ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver personas datu izmantošanu, lai novērtētu noteiktus personīgos aspektus saistībā ar datu subjektu. Profilēšana Tallink var tikt veikta, piemēram, lai analizētu vai paredzētu aspektus saistībā ar klientu personīgajām preferencēm, interesēm, rīcību, atrašanās vietu vai kustībām. Profilēšanas rezultātā Tallink apņemas piedāvāt labākos pakalpojumus un preces Tallink klientiem, pamatojoties uz piekrišanu, līgumu vai likumīgām interesēm, lai apmierinātu visas Tallink klientu vajadzības.

Tallink var izmantot dažādus profilēšanas veidus. Lai izteiktu piedāvājumus, Tallink iedala piedāvājumu saņēmējus, piemēram, pēc ceļojumu paradumiem, valodas, valstspiederības un dzīvesvietas (lai nosūtītu piedāvājumu saprotamā valodā un uzrunātu klientus konkrētā reģionā), vecumu (lai izteiktu noteiktai vecuma grupai piemērotāko piedāvājumu), iepriekšējiem ceļojumiem un pirkumiem (lai nosūtītu piedāvājumus saistībā ar ceļojuma maršrutu, ceļojuma veidu un produktiem, ko klients vislabprātāk izvēlas).

Kad personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības mērķiem, datu subjekti var atteikties no to personas datu izmantošanas šādiem mērķiem un izmantot tiesības iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības mērķiem. Piemēram, ja Tallink nosūta Jums informatīvo biļetenu ar dažādiem piedāvājumiem un Jūs vairs nevēlaties tos saņemt, Jūs vienmēr varat atteikties no šo piedāvājumu saņemšanas. Pēc piedāvājumu atsaukšanas klienti var izteikt vēlmi atkal saņemt šos piedāvājumus.

Tallink var klientiem nosūtīt reklāmas vai izvietot tās Tallink tīmekļa vietnē saistībā ar tā pakalpojumiem vai meitasuzņēmumu pakalpojumiem, klientu apmierinātības anketas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā vai citu darījumu partneru piedāvājumus. Klienti var jebkurā brīdī atteikties saņemt šādas reklāmas, anketas un piedāvājumus, informējot Tallink, izmantojot automatizētiem atteikumiem paredzētās saites.

 

8. Sīkfailu izmantošana

Sīkfaili ir faili, kas apkopo dažādu tehnisko informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietnes lietojumu, piemēram, lietotāja apmeklētās lapas un apmeklēšanas secību. Tallink izmanto tehniska rakstura sīkfailus (piemēram, statistikas nolūkā) un sīkfailus, kas ļauj identificēt vieslietotājus, atvieglot un personalizēt apmeklētāju pieteikšanos un kustību vietnē, kā arī izmērīt un analizēt lietotāju paradumus. Sīkfaili ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par datu subjekta apmeklējumu, piemēram, izvēlēto valodu un citiem iestatījumiem.

Kad Tallink klienti izmanto Tallink pakalpojumus, Tallink un ārējie pakalpojumu sniedzēji un partneri var nosūtīt uz lietotāja datoru sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai uzlabotu un veidotu lietotāja pieredzi tiešsaistē. Tomēr Jūs varat arī izveidot savus pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai tie informētu Jūs, kad saņemat sīkfailu vai automātiski noraidītu tā pieņemšanu. Tādējādi Jūs pats varat izlemt, vai vēlaties pieņemt sīkfailus. Vienlaikus, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas Tallink tīmekļa vietņu funkcijas vai pakalpojumi bez sīkfailiem var nedarboties pareizi.

Tallink tīmekļa vietne var arī izmantot dažādus izsekošanas un analītikas rīkus, lai apkopotu informāciju, analizētu un izmērītu vietnes lietojumu vai Tallink materiālu un reklāmu efektivitāti, t. i., kā Tallink materiāli uzrunā klientus.

Papildinformācija par sīkfailiem atrodama Tallink sīkfailu politikas dokumentā: https://www.tallink.lv/lv/cookie-policy

 

9. Drošības pasākumi

Tallink saglabā visu tam izpausto personas datu stingru konfidencialitāti un aizsargā klientu un darbinieku personas datus pret nelikumīgu nokļūšanu trešo pušu rīcībā, īstenojot efektīvus IT drošības pasākumus.

Tallink īsteno drošības pasākumus, kuros ievērota apstrādes būtība, apjoms, konteksts un mērķi, kā arī fizisku personu tiesību un brīvības apdraudējums. Šie pasākumi ietver inter alia atbilstīgus IT, tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, pseidonimizāciju un anonimizāciju. Šādi pasākumi tiek īstenoti, lai garantētu, ka personas dati pēc noklusējuma netiek padarīti pieejami nenoteiktam skaitam personu, ja tā nav paredzēts, un kopumā nodrošinātu personas datu aizsardzību. Turklāt, izmantojot videonovērošanu, Tallink izvieto zīmes, ko datu subjekti var saskatīt un izlasīt.

 

10. Īstenošanas noteikums

Ņemot vērā iespējamās izmaiņas tiesību aktos un judikatūrā, kā arī augstu personas datu aizsardzības līmeni nodrošinošo tehnoloģiju pilnveidi, Tallink patur tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Līdz ar to uz šo Privātuma politiku attiecas periodiska pārskatīšana un nepieciešamības gadījumā — iespējamās izmaiņas. Mēs publicēsim visas Privātuma politikas izmaiņas „Tallink Group” tīmekļa lapā un, ja izmaiņas būs būtiskas, mēs nodrošināsim pamanāmāku paziņojumu (piemēram, e-pasta paziņojumu par Privātuma politikas izmaiņām). Mēs arī arhīvā glabāsim šīs Privātuma politikas iepriekšējās versijas.